Careers

หน้าที่และความรับผิดชอบ

-              สนับสนุนและประสานงานระหว่างทีมขาย

-              ดูแลและแก้ปัญหาให้ลูกค้าเบื้องต้น

-              ประสานงานระหว่างแผนกต่างๆภายในและภายนอกองค์กร

-              จัดทำเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานขาย

-              ให้คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า และบริการของบริษัท

-              งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • ปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้ (เฉพาะมีงาน Event หรือ ได้รับมอบหมายเป็นครั้งคราวเท่านั้น)
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office เบื้องต้น ได้แก่ MS Word, Excel, PowerPoint ได้
 • สามารถทำงานเป็นทีม ทั้งในสถานะที่เป็นผู้ตาม หรือ เป็นผู้นำในโปรเจคอื่นๆได้ดี
  • มีทัศนคติที่ดี เป็นคนคิดบวก และสามารถทำงานหนัก หรือ งานที่มีความกดดัน มีระยะเวลาเป็นตัวกำหนดได้
  • มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี (Negotiation)
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับผู้ร่วมงานได้ และทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลาจำกัด
  • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น
  •ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน

ประเภทของงาน : งานประจำ

จำนวน : 1 อัตรา

เพศ : หญิง

เงินเดือน(บาท) : สามารถเจราจาต่อรองได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถ

ประสบการณ์ : 0 - 2 ปี

*** ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ***

สถานที่ : กทม. (สาทร)

การศึกษา : ปริญญาตรี

คณะ : บริหารธุรกิจ

สาขา : ทุกสาขา

คณะ : หรือ สาขา / คณะอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • มีทักษะการสื่อสารดี มีใจรักงานบริการ และมีทัศนคติในด้านบวก
 • มีความสามารถในการนำเสนอบริษัทฯและผลิตภัณฑ์ที่ขายได้เป็นอย่างดี
 • มีความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้คำปรึกษารวมถึงแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำการสอนวิธีการใช้งานรวมถึงเทคนิคต่างๆของผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าเข้าใจได้
 • สามารถสนับสนุนการขายและนำเสนอข้อมูลทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ได้
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 25 ปี
 • ปริญญาตรี วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม หรือวิทยาศาสตร์ หรือคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม หรือไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • ปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้ (เฉพาะมีงาน Event หรือ ได้รับมอบหมายเป็นครั้งคราวเท่านั้น)
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office เบื้องต้น ได้แก่ MS Word, Excel, PowerPoint ได้
 • สามารถทำงานเป็นทีม ทั้งในสถานะที่เป็นผู้ตาม หรือ เป็นผู้นำในโปรเจคอื่นๆได้ดี
  • มีทัศนคติที่ดี เป็นคนคิดบวก และสามารถทำงานหนัก หรือ งานที่มีความกดดัน มีระยะเวลาเป็นตัวกำหนดได้
  • มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี (Negotiation)
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับผู้ร่วมงานได้ และทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลาจำกัด
  • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น
  • มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรม สายสัญญาณ เบื้องต้น หรือระบบควบคุมจะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน

ประเภทของงาน : งานประจำ

จำนวน : 1 อัตรา

เพศ : ชาย

เงินเดือน(บาท) : สามารถเจราจาต่อรองได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถ

ประสบการณ์ : 0 - 2 ปี

*** ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ***

สถานที่ : กทม. (สาทร)

การศึกษา : ปริญญาตรี

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์

สาขา : โทรคมนาคม คณะ : หรือ สาขา / คณะอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • สร้างคอนเทนท์เกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพื่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์
 • วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ได้จากสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย มาใช้ในการวางแผนการตลาด
 • วางแผนงานการจัดกิจกรรมการตลาด และงานขาย
 • ดูแลงาน Event ประสานงานทีมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำกิจกรรม CRM เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
 • จัดทำฐานข้อมูลของลูกค้าเพื่อการจัดการ และบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างเป็นระบบ
 • จัดเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
 • วางแผนการเยี่ยมเยียนลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ให้แก่ลูกค้า
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • ปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้ (เฉพาะมีงาน Event หรือ ได้รับมอบหมายเป็นครั้งคราวเท่านั้น)
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office เบื้องต้น ได้แก่ MS Word, Excel, PowerPoint ได้
 • มีความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์
 • สามารถทำงานเป็นทีม ทั้งในสถานะที่เป็นผู้ตาม หรือ เป็นผู้นำในโปรเจคอื่นๆได้ดี
  • มีทัศนคติที่ดี เป็นคนคิดบวก และสามารถทำงานหนัก หรือ งานที่มีความกดดัน มีระยะเวลาเป็นตัวกำหนดได้
  • มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี (Negotiation)
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับผู้ร่วมงานได้ และทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลาจำกัด
  • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น
  •หากสามารถใช้โปรแกรมทางด้านกราฟฟิคได้ เช่น Photoshop / illustrator หรืออื่นๆได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน

ประเภทของงาน : งานประจำ

จำนวน : 1 อัตรา

เพศ : ชาย/หญิง

เงินเดือน(บาท) : สามารถเจราจาต่อรองได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถ

ประสบการณ์ : 0 - 2 ปี

*** ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ***

สถานที่ : กทม. (สาทร)

การศึกษา : ปริญญาตรี

คณะ : บริหารธุรกิจ

สาขา : การตลาด  คณะ : หรือ สาขา / คณะอื่นๆที่เกี่ยวข้อง