มาตรฐาน TIA-942

 

                                 

                                มาตรฐาน TIA-942 นั้น เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากและสามารถใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและติดตั้ง
Data Center ได้เป็นอย่างดี ครอบคลุมงานสถาปัตยกรรม, โครงสร้าง และงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร โดยจัดระดับ Data Center
เป็น Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4 ระดับ Tier ที่มีค่ามากขึ้น หมายถึงมีค่า Availability และ Security ที่สูงขึ้น รายละเอียดที่ถูก
กำหนดใน TIA-942 ในงานสถาปัตยกรรม เช่น การเลือกสถานที่ตั้ง (Site Selection), อัตราการทนไฟของพื้น/ผนัง/หลังคาของอาคาร,
การจัดพื้นที่สนับสนุนอื่นๆ อาทิ ห้อง Security เป็นต้น ในงานระบบไฟฟ้า เช่น ระบบ UPS, PDU, Central Power Monitoring,
Testing เป็นต้น ในงานระบบเครื่องกล เช่น ระบบ Chilled Water Piping, ระบบ Fire Suppression เป็นต้น จนกระทั่งรวมไปถึงงานระบบ
Telecommunications การที่จะได้เป็น Tier ใดในแต่ละหัวข้อนั้น ต้องพิจารณาในรายละเอียด เช่น ระบบ UPS เป็นแบบ 2N ได้ Tier 4,
ถ้าเป็น N+1 ได้ 
Tier 3 เป็นต้น Telecommunication Industry Association (TIA) ทำมาตรฐาน TIA-942 ขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการ
ออกแบบ Data Center เท่านั้น โดยไม่มีการรับรอง หรือออก Certification ใดๆ จากทาง TIA มาตรฐานของ UPTIME INSTITUTE
UPTIME INSTITUTE มีมาตรฐานการจัดระดับของงานระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Site Infrastructure) ที่รองรับ Data Center
ออกเป็น 4 ระดับ คือ Tier I, Tier II, Tier III, Tier IV ดังนี้


Tier I: Basic Capacity (Data Center ที่มีองค์ประกอบของงานระบบในระดับพื้นฐาน)
- มี Capacity ระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ เพียงพอที่จะรองรับ Data Center
- ด้านจำนวนอุปกรณ์ งานระบบไม่มีชุดสำรอง (Redundant) หรือมีอุปกรณ์เพียง N เดียว เช่น Data Center ต้องการใช้ไฟฟ้า 100 kW
   ก็จะมี UPS ขนาด 100 kW เพียง 1 ชุด เท่านั้น ไม่มีชุดสำรอง

- ด้านการส่งจ่าย ระบบส่งไฟฟ้าหรือระบบส่งน้ำเย็นฯ (Distribution Path) มีเพียงชุดเดียว

Tier II: Redundant Components (Data Center ที่มีอุปกรณ์ชุดสำรองในระบบที่สำคัญ)
- ด้านจำนวนอุปกรณ์ ระบบที่มีชุดสำรอง (N+R) ได้แก่ Generator, UPS, IT cooling, UPS cooling R คือ Redundant เช่น N+1
  แสดงว่า Redundant = 1 กรณี Data Center ต้องการ UPS 100 kW ก็สามารถเลือกใช้ได้เป็น 100kW+100kW หรือ
  50kW+50kW+ 50kW ก็ได้ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดการออกแบบ

- ด้านการส่งจ่าย ยังคงมีเพียงชุดเดียวเหมือน Tier I

Tier III: Concurrently Maintainable (Data Center ที่ยังคงสามารถทำงานอยู่ได้ ในขณะที่มีการจัดการซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนทดแทน
ในส่วนที่ต้องการ)

- ด้านจำนวนอุปกรณ์ ระบบที่มีชุดสำรอง (N+R) ได้แก่ Generator, UPS, IT cooling, UPS cooling
- ด้านการส่งจ่าย ระบบส่งจ่ายมีเส้นทางสำรองที่ไม่ขึ้นต่อกัน (Independent Distribution Paths) ซึ่งอาจสำรองในสถานะ Inactive ก็ได้
- Engine generator ต้องเป็นแบบ Continuous Rating
- สามารถวางแผนเพื่อทำการซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ต่างๆ และระบบส่งจ่ายทุกๆ ส่วนได้ โดยไม่ต้องหยุด Data Center
- ยังคงมีจุดอ่อนที่ยังสามารถทำให้ Data Center หยุดการทำงานได้ ที่เรียกว่า Single Point-of-Failure

Tier IV: Fault Tolerant (Data Center ที่ยังคงสามารถทำงานอยู่ได้ เมื่อมีปัญหาจากความผิดพลาดเกิดขึ้น)
- ด้านจำนวนอุปกรณ์ ระบบที่มีชุดสำรอง (N+R)
- ด้านการส่งจ่าย ระบบส่งจ่ายมีเส้นทางสำรองที่ไม่ขึ้นต่อกัน (Independent Distribution Paths) ซึ่งต้องทำงานในสถานะ Active
- การกั้นแยก (Compartmentalization) ของอุปกรณ์ และระบบส่งจ่ายเพื่อป้องกัน Single Point-of-Failure (SPOF)
- การจ่ายความเย็นแบบต่อเนื่อง (Continuous Cooling) สำหรับ IT cooling, UPS cooling
- การทำงานแบบอัตโนมัติ โดยต้องให้มี Capacity N เพื่อรองรับ Data Center ภายหลังที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น (N after any failure)
- Engine generator ต้องเป็นแบบ Continuous Rating
- อุปกรณ์แต่ละชุด ทุกๆ ส่วนในระบบและเส้นทางส่งจ่าย ถึงแม้ว่าจะเกิดความบกพร่อง ความผิดพลาด ต่างๆ จากเหตุการณ์ที่วางแผนไว้หรือ
  ไม่ก็ตาม ระบบก็ยังคงสามารถทำงานได้โดยไม่กระทบต่อ Data Center หรือที่เรียกว่า Fault Tolerant

- ไม่มี Single Point-of-Failure

Tier IV: Fault Tolerant นี้ สามารถรับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 1 เหตุการณ์ เช่น กรณีเกิดเพลิงไหม้ในระบบสายไฟฟ้า จากหม้อแปลงไฟฟ้า
ไปยังระบบ UPS, Data Center ยังคงทำงานอยู่ได้ เนื่องจากยังมีสายไฟฟ้าอีกชุดหนึ่ง ซึ่งอยู่ในส่วนกั้นแยก (Compartmentalization)
ซึ่งมี
คุณสมบัติทนไฟ ซึ่งเมื่อเทียบกับ Tier III แล้ว มีระบบสายไฟฟ้า 2 ชุดเช่นกัน แต่ไม่มี Compartmentalization ทำให้เมื่อเกิดเหตุ
เพลิงไหม้ระบบสายไฟฟ้าอาจเสียหายทั้ง 2 ชุด ทำให้ Data Center ต้องหยุดทำงานทำให้เกิด Downtime เป็นต้น


 

 

Enter Website